نصب و پیش راه اندازی

نصب و پیش راه اندازی
داشتن امکانات بالقوه اعم از منابع انسانی، انبار و تجهیزات موجب حضور درخشان شرکت توسعه انرژی تلاش گستر در زمینه پروژه های نصب و پیش راه اندازی در منطقه پارس جنوبی که مهمترین این قرادادها به شرح ذیل میباشد:
NGL3100

NGL3100

موضوع قراردادعملیات اجرای سیستم روشنایی و ارت دهلران کارفرماشرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) نوع قرارداد C> دیسیپلینبرق محل…

بیشتر بدانید
NGL3200

NGL3200

موضوع قراردادEmpty section. Edit page to add content here. کارفرماEmpty section. Edit page to add content here. نوع قراردادEmpty section.…

بیشتر بدانید
فاز ۱۹ پارس جنوبی

فاز ۱۹ پارس جنوبی

موضوع قراردادEthane Metering ﺷﻤﺎل ﻓﺎز ۱۹ و ﭘﮑﯿﺞ LPG Valve Station اﺟــﺮای ﮐﺎﺑــﻞ ﮐﺸــﯽ ﺑﺮق و اﺑﺰاردﻗﯿﻖ کارفرماﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و…

بیشتر بدانید
فاز ۲۲ و  ۲۴  پارس جنوبی

فاز ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی

موضوع قراردادEmpty section. Edit page to add content here. کارفرماEmpty section. Edit page to add content here. نوع قراردادEmpty section.…

بیشتر بدانید
سکوهای فاز ۱۳ و  ۱۴ پارس جنوبی

سکوهای فاز ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی

موضوع قراردادEmpty section. Edit page to add content here. کارفرماEmpty section. Edit page to add content here. نوع قراردادEmpty section.…

بیشتر بدانید
سکوهای فاز ۲۰-۲۱ پارس جنوبی

سکوهای فاز ۲۰-۲۱ پارس جنوبی

موضوع قراردادساخت و نصب سیستمهای برق و ابزار دقیق و تلکام سکوهای گازی فاز ۲۰ و ۲۱ کارفرماشرکت مهندسی و…

بیشتر بدانید
پالایشگاه فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی

پالایشگاه فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی

موضوع قراردادعملیات اجرای ساخت و پیش راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق واحدهای ۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵ فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس…

بیشتر بدانید
پالایشگاه فاز ۱۹ پارس جنوبی

پالایشگاه فاز ۱۹ پارس جنوبی

موضوع قراردادقرارداد اجرای عملیات برق و ابزاردقیق ناحیه ۴ پروژه فاز ۱۹ میدان گازی پارس جنوبی کارفرماشرکت گاما نوع قرارداد…

بیشتر بدانید
سکوی ۱۶ بندرعباس

سکوی ۱۶ بندرعباس

موضوع قراردادعملیات اجرائی ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق سکوی گازی فاز ۱۶ پارس…

بیشتر بدانید
مخازن LPG فاز ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی

مخازن LPG فاز ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی

موضوع قرارداداجرای عملیات برق و ابزار دقیق مخازن LPG فاز ۲۲-۲۴ پارس جنوبی کارفرماشرکت جهان توسعه پارس صنعت نوع قرارداد…

بیشتر بدانید
فاز ۱۴ پارس جنوبی

فاز ۱۴ پارس جنوبی

موضوع قراردادانجام عملیات برق و ابزار دقیق ناحیه ۵ کارفرماشرکت پایندان نوع قرارداد C> دیسیپلینبرق و ابزاردقیق محل اجراکنگان مدت…

بیشتر بدانید