نصب و پیش راه اندازی

نصب و پیش راه اندازی
داشتن امکانات بالقوه اعم از منابع انسانی، انبار و تجهیزات موجب حضور درخشان شرکت توسعه انرژی تلاش گستر در زمینه پروژه های نصب و پیش راه اندازی در منطقه پارس جنوبی که مهمترین این قرادادها به شرح ذیل میباشد:
NGL3100

NGL3100

موضوع قراردادعملیات اجرای سیستم روشنایی و ارت دهلران کارفرماشرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) نوع قرارداد C> دیسیپلینبرق محل…

بیشتر بدانید
NGL3200

NGL3200

موضوع قراردادعملیات اجرای سیستم روشنایی و ارت پروژه NGL3200 دهلران کارفرماشرکت فرادست انرژی فلات نوع قرارداد C> دیسیپلینبرق محل اجرااهواز-…

بیشتر بدانید
فاز ۱۹ پارس جنوبی

فاز ۱۹ پارس جنوبی

موضوع قراردادEthane Metering ﺷﻤﺎل ﻓﺎز ۱۹ و ﭘﮑﯿﺞ LPG Valve Station اﺟــﺮای ﮐﺎﺑــﻞ ﮐﺸــﯽ ﺑﺮق و اﺑﺰاردﻗﯿﻖ کارفرماﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و…

بیشتر بدانید
فاز ۲۲ و  ۲۴  پارس جنوبی

فاز ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی

موضوع قراردادقرارداد تکمیل ساخت و نصب ، پیش راه اندازی ، رفع پانچ ، راه اندازی و استارت آپ فاز…

بیشتر بدانید
سکوهای فاز ۱۳ و  ۱۴ پارس جنوبی

سکوهای فاز ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی

موضوع قراردادانجام فعالیتهای خشکی برق و ابزاردقیق و مخابرات سکو های ۱۳ و ۱۴ کارفرماصدرا نوع قرارداد C> دیسیپلینبرق، ابزاردقیق…

بیشتر بدانید
سکوهای فاز ۲۰-۲۱ پارس جنوبی

سکوهای فاز ۲۰-۲۱ پارس جنوبی

موضوع قراردادساخت و نصب سیستمهای برق و ابزار دقیق و تلکام سکوهای گازی فاز ۲۰ و ۲۱ کارفرماشرکت مهندسی و…

بیشتر بدانید
پالایشگاه فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی

پالایشگاه فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی

موضوع قراردادعملیات اجرای ساخت و پیش راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق واحدهای ۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵ فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس…

بیشتر بدانید
پالایشگاه فاز ۱۹ پارس جنوبی

پالایشگاه فاز ۱۹ پارس جنوبی

موضوع قراردادقرارداد اجرای عملیات برق و ابزاردقیق ناحیه ۴ پروژه فاز ۱۹ میدان گازی پارس جنوبی کارفرماشرکت گاما نوع قرارداد…

بیشتر بدانید
سکوی ۱۶ بندرعباس

سکوی ۱۶ بندرعباس

موضوع قراردادعملیات اجرائی ساخت، پیش راه اندازی و راه اندازی تجهیزات برق و ابزار دقیق سکوی گازی فاز ۱۶ پارس…

بیشتر بدانید